Huishoudelijk reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT B.V. LANDSLAKE LIONS [dd.12 september 1985]

Artikel 1: Algemeen
1.1 Dit reglement is vastgesteld tot regeling van al die zaken, waarin de statuten niet voorzien, waarvan de regeling door de statuten wordt geëist of waarvan de regeling doorde algemene vergadering wenselijk wordt geacht.
1.2 Geen lid van de vereniging kan zich beroepen op onbekendheid met de statuten, reglementen of bestuursbesluiten en berichten die in een verenigingsorgaan namens het bestuur zijn bekend gemaakt.

Artikel 2: Clubtenue

2.1. Het clubtenue van de vereniging is als volgt:
-shirt: rood, voorzien van witte nummers op zowel de voor als
achterzijde van het shirt.
-broek: rood
2.2. Het reservetenue van de vereniging is als volgt:
-shirt: wit
-broek: als art. 2.1.
2.3. Elk gewoon lid dient in het bezit te zijn van een tenue en een
reservetenue, voorzien van het spelersnummer dat hem bij zijn
aanmelding als lid is toegekend.

Artikel 3: Lidmaatschap, leden
3.1. Rechten van leden kunnen zijn:
a. De leden kunnen d.m.v. de algemene ledenvergadering controle
uitoefenen op het bestuur en de door het bestuur ingestelde commissies en aldaar invloed uitoefenen op het te voeren bestuursbeleid.
b. Leden kunnen, al naar gelang hun leeftijd, stemmen uitbrengen (laten uitbrengen) op de algemene ledenvergadering. leeftijd bij aanvang verenigingsjaar
16 of ouder: 3 stemmen
nog geen 16: 1 stem
c. Gewone leden zijn, op grond van hun lidmaatschap van de N.B.B. gerechtigd uit te komen in door of namens de N.B.B. georganiseerde wedstrijden.
d. Leden zijn gerechtigd uit te komen in een door de vereniging georganiseerd tournooi.
e. Leden mogen trainingen bezoeken die in verenigingsverband door het bestuur worden georganiseerd.
f. Leden hebben recht op één exemplaar van een door of namens het bestuur uitgegeven cluborgaan.
3.2. Verplichtingen van de leden zijn:
a. De statuten, reglementen en besluiten van de N.B.B., rayon/district en die van de vereniging na te leven.

b. Contributie te betalen die verbonden is aan het lidmaatschap van de N.B.B., rayon/distrikt en/of de vereniging.
c. Deel te nemen in een collectieve ongevallenverzekering als afgesloten door de N.B.B.
d. Bij verhindering om deel te nemen aan verenigingsactiviteiten af te berichten bij het daarvoor aangewezen adres.
e. Deel te nemen aan wedstrijden georganiseerd als genoemd in art. 3.1.c. en d.
f. De wedstrijden te spelen in het clubtenue als omschreven in art. 2.
g. Op te treden als scheidsrechter bij de in art. 3.1.c. en d. genoemde wedstrijden na hiertoe door het bestuur te zijn aangewezen. Door het bestuur kan hiervan vrijstelling worden verleend, indien de betrokkene een andere, aan het optreden van scheidsrechter minstens gelijkwaardige, taak in de vereniging op zich heeft genomen.
h. Binnen drie jaar na aanmelding als lid een door het bestuur of N.B.B. georganiseerde scheidsrechterscursus te volgen.
De cursus kan gevolgd worden zodra men de veertienjarige
leeftijd heeft bereikt.
i. Het voldoen van boetes die het bestuur n.a.v. overtreding van de reglementen oplegt.

Artikel 4: Toelating tot het Lidmaatschap
4.1. Een lidmaatschap dient te worden aangevraagd door het indienen
van een door het bestuur verstrekt aanmeldingsformulier.
4.2. Bij aanmelding als lid dient er een inschrijfgeld te worden
voldaan, waarvan de hoogte jaarlijks door de algemene vergadering
wordt vastgesteld.

Artikel 5: Beëindiging van het lidmaatschap
5.1. Aan het beëindigen van het lidmaatschap is altijd het voldoen van de financiële verplichtingen verbonden, evenals het afstaan van eventueel nog in bezit zijnde verenigingseigendommen.

Artikel 6: Donateurs
6.1. De algemene vergadering kan donateurs op grond van de hoogte van
hun jaarlijkse donatie bepaalde voorrechten toekennen.
6.2. Het bestuur kan in bijzondere gevallen andere regelingen
overeenkomen.

Artikel 7: Bestuur
7.1. De formatie van het bestuur is afhankelijk van het aantal leden als volgt:
1. Voorzitter
2. Secretaris
3. Penningmeester
4. Vice-voorzitter/publiciteit
5. Ie lid technische zaken/voorzitter TC
6. 2e lid technische zaken
7. 3e lid technische zaken
8. Bijzondere activiteiten
9. Commissaris
7.2. De in rangorde oneven geplaatste bestuursleden treden af in de oneven jaren. De in rangorde even geplaatste bestuursleden treden af in de even jaren.
7.3. Het bestuur vergadert tenminste 8 maal per jaar. Een bestuursvergadering is eerst geldig als de meerderheid der bestuursleden aanwezig is. Besluiten worden met meerderheid van stemmen genomen, in het geval van staken van de stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend

Artikel 8: Commissies

8.1. Commissies worden ingesteld door het bestuur. Het bestuur maakt
dit op de algemene ledenvergadering bekend. Het kan de algemene
vergadering vragen de benoeming van de commissieleden goed te
keuren.
8.2. In alle commissies zit, bij voorkeur in de functie van voor
zitter, één lid van het bestuur.
8.3. De commissies vergaderen zo dikwijls zij dit nodig achten of op
verzoek van het bestuur.
8.4. Het bestuur heeft te allen tijde toegang tot deze com
missievergaderingen en is gerechtigd tot nietig verklaren van hun
besluiten als het belang van de vereniging dat vordert.
8.5. Commissies kunnen o.a. zijn: technische commissie, tournooicommissie, redaktiecommissie, activiteitencommissie, sporthalcommissie, kascommissie. Ook kunnen ad hoc-commissies worden gevormd.

Artikel 9: Verenigingscontributie
9.1. De vereniging onderscheidt binnen de leden verschillende categorieën:
a. senior vanaf 18 jaar en 6 maanden
b. junior vanaf 16 jaar tot 18 jaar en 6 maanden
c. kadet vanaf 14 jaar tot 16 jaar
d. aspirant vanaf 12 jaar tot 14 jaar
e. mini vanaf 6 jaar en 6 maanden tot 12 jaar
De leeftijd bij de aanvang van het verenigingsjaar is bepalend voor de indeling.
9.2. De gewone leden betalen contributie naar gelang
waarin zij in de wedstrijden uitkomen, ongeacht de categorie waar zij op grond
van leeftijd ingedeeld zouden zijn.
9.3. Leden van verdienste en ere-leden zijn geen verenigingscontributie verschuldigd.
9.4. In buitengewone gevallen kan het bestuur gehele of gedeeltelijke
vrijstelling geven van het betalen van verenigingscontributie.
9.5. Door het meer dan drie keer deelnemen aan een training, georganiseerd door de vereniging, wordt betrokkene geacht lid te worden van de vereniging en is daardoor verenigingscontributie verschuldigd.
9.6. De hoogte van de verenigingscontributie wordt jaarlijks door de
algemene vergadering per categorie vastgesteld.

Artikel 10: Boetes

10.1 De vereniging kent twee soorten boetes:
a. boetes uitsluitend door de vereniging opgelegd;
b. boetes opgelegd door de N.B.B., het rayon of het district, die al of niet verhoogd met administratiekosten aan de leden worden doorberekend.
10.2 Boetes opgelegd aan de vereniging door de N.B.B., het rayon of het district, kunnen aan betrokkene[n] worden doorberekend als er sprake is van grove nalatigheid.
10.3 Verenigingsboetes kunnen door het bestuur worden opgelegd wegens: a. het te laat afberichten voor het spelen van een wedstrijd,
korter dan 48 uur van te voren;
b. het zonder afbericht wegblijven om te spelen;
c. het afberichten als scheidsrechter;
d. het zonder afbericht wegblijven als scheidsrechter;
e. het niet binnen de gestelde termijn deelnemen aan een
scheidsrechterscursus;
f. al die nalatigheden waarvoor de algemene vergadering dat nodig
acht.
10.4 Boetes opgelegd door de N.B.B., het rayon of het district kunnen
door het bestuur worden doorberekend wegens:
a. het ontbreken of het niet gecontroleerd zijn van een spelerskaart tijdens een wedstrijd;
b. het niet in orde zijn van kleding (zoals: het niet dragen van
een clubtenue, het ontbreken van nummers, het spelen onder
nummer, 0,1,2,3,100 en verder);
c. het niet achter de naam op het scoresheet vermelden van
“junior” , “kadet” of “aspirant” als men invalt voor een hogere.
categor1e;
d. het, als scheidsrechter, niet invullen van de eigen naam, naam
van de vereniging of het niet ondertekenen van het sheet;
e. overige boetes in de persoonlijke sfeer.
10.5 De hoogte van de boetes wordt jaarlijks door de algemene vergadering vastgesteld.

Artikel 11: Straffen
11.1 Door het bestuur kunnen, verplichtingen jegens de sfeer worden opgelegd.
11.2 Een speelverbod kan worden opgelegd wegens het niet binnen de
gestelde termijn betalen van een nota na daartoe verzocht te zijn.
11.3 Een schorsing voor één of meer wedstrijden kan wegens het meer dan drie keer zonder afbericht scheidsrechter.
11.4 Een lid kan door het bestuur worden geroyeerd wegens het voor de vijfde keer zonder afbericht wegblijven om te spelen.

Artikel 12: Protest en beroep
12.1 Tegen een opgelegde boete of straf kan men schriftelijk protest
aantekenen bij het bestuur. Dit dient uiterlijk twee weken na bekendmaking van de boete of straf bij de secretaris van de vereniging te zijn gearriveerd.
12.2 Het bestuur behandelt het protest op de eerstvolgende bestuursvergadering en maakt het resultaat binnen twee weken bekend.
12.3 Naar aanleiding van de beslissing van het bestuur over een protest kan de betrokkene binnen twee weken protest aantekenen bij de algemene vergadering. Dit dient schriftelijk te gebeuren via de secretaris van de vereniging.

Artikel 13: Wanbetaling
13.1 Contributies en boetes dienen uiterlijk twee weken na hiertoe
verzocht te zijn te worden voldaan. Het niet nakomen hiervan leidt tot disciplinaire maatregelen tegen de betrokkene.
13.2 Het lid zal bij wanbetaling als zodanig worden aangemeld bij de N.B.B., het rayon en het district en er zal niet aan een overschrijvingsprocedure worden meegewerkt.
13.3 Teneinde nakoming van de financiële verplichtingen, na opzegging van of ontzegging uit het lidmaatschap, af te dwingen zal er zonodig een gerechtelijke invorderingsprocedure gestart worden.

Artikel 14: Vergoedingen
14.1 Leden van het bestuur,commissieleden en leden die met speciale
taken zijn belast kunnen, indien zij i.v.m. de uitoefening van hun functie aparte kosten moeten maken, daarvan een declaratie indienen bij de penningmeester.
14.2 Teams kunnen voor een reiskostenvergoeding in aanmerking komen als zij voor het spelen van competitiewedstrijden buitensporig hoge kosten moeten maken.
14.3 Teams komen in aanmerking voor de vergoeding van de inschrijf
gelden van één toernooi per team per jaar.
14.4 Declaraties dienen binnen één maand nadat de kosten gemaakt zijn
schriftelijk te worden ingediend.
14.5 In alle gevallen dient vooraf aan het bestuur toestemming te worden gevraagd om kosten te mogen maken. Het bestuur is gerechtigd een declaratie te weigeren.
14.6 Reiskosten worden vergoed op basis van openbaar vervoer 2e klasse
of op basis van een kilometervergoeding gebaseerd op brandstofkosten.

Artikel 15: Wijziging huishoudelijk reglement
15.1 Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen in een algemene vergadering, waarbij vooraf bekend is gemaakt dat een wijziging in voorstel zou komen.
15.2 Door de algemene vergadering wordt tevens de datum vastgesteld waarop de wijziging in werking treedt.

Artikel 16: Slotbepaling
16.1 In alle gevallen waarin de wet, de statuten of dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Het bovenstaande huishoudelijk reglement werd na amendering aangenomen door de algemene ledenvergadering op 12 september 1985.