Statuten

De statuten zijn als gescande afbeeldingen te bekijken.

pagina 1pagina 2pagina 3pagina 4pagina 5pagina 6pagina 7pagina 8pagina 9pagina 10pagina 11pagina 12 en pagina 13

Ook is een uitgetypte versie beschikbaar, hierin kunnen echter typ fouten in voorkomen.

Statuten Landslakelions

Heden de twee en twintigste augustus negentienhonderd negen en zeventig,
zijn voor mij, mr. Marius Arnoldus Wisselink, notaris te Purmerend, verschenen:
1. de heer Justus van Soelen, vennootschapsdirecteur, wonende te den Ilp 43, gemeente Ilpendam,
2. mevrouw Mientje Hendrika Pelk- Holtman, zonder beroep, wonend te Landsmeer [ardes?],
3. de heer Cornelis Johannes van Amersfoort, boekhouder, wonend te Landsmeer, Dr. Martin Luther Kingstraat 69.
De comparanten verklaarden:
dat zij het gehele bestuur uitmaken van de op twee januari negentienhonderd twee en zeventig opgerichte vereniging, genaamd: Landslake Lions, gevestigd te Landsmeer;
dat in een op veertien juni negentienhonderd negen en zeventig, in overeenstemming met de wet gehouden algemene vergadering de statuten zijn vastgesteld en besloten is deze te doen opnemen in een notariële akte, teneinde de vereniging volledig rechtsbevoegd te doen zijn.
Ter uitvoering van gemeld besluit verklaarden de comparanten, handelend als gemeld, dat de statuten luiden als volgt:

NAAM, ZETEL EN VERENIGINGSJAAR

Artikel 1.
1.1 De vereniging draagt de naam Landslake Lions.
De vereniging is opgericht te Landsmeer op twee januari negentienhonderd twee en zeventig voor onbepaalde tijd.
1.2 De vereniging is gevestigd in de gemeente Landsmeer.
1.3 Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met een en dertig december.

DOEL

Artikel 2.
2.1 De vereniging stelt zich ten doel het beoefenen en het bevorderen van de basktbalsport in al zijn verschijningen.
2.2 De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
– deel te nemen aan de door de Nederlandse Basketball Bond – hierna NBB – en de afdeling van de NBB, waartoe de vereniging behoort, georganiseerde of goedgekeurde competities en andere wedstrijden;
– wedstrijden te organiseren;
– evenementen op het gebied van de basketballsport te organiseren.

LIDMAATSCHAP/LEDEN

Artikel 3.
3.1 De vereniging kent gewone leden, buitengewone leden, leden van verdienste en ereleden, waarbij de eerste twee categorieën tevens in die hoedanigheid lid van de NBB en van het rayon der NBB, binnen de grenzen waarvan de vereniging is gevestigd.
3.2 De bepalingen in de artikelen 3.2 tot en met 3.5 van de statuten van de NBB zijn van overeenkomstige toepassing.
3.2 Ten aanzien van het verkrijgen en het beëindigen van het lidmaatschap, alsmede het aan het lidmaatschap verbonden rechten en verplichtingen, zijn de statuten en reglementen van de NBB van toepassing. Deze worden voor wat deze onderwerpen betreft, geacht deel uit te maken van deze statuten.
3.4 Door toetreding machtigt het lid het bestuur onherroepelijk om hem op te geven als lid van de NBB en van het rayon waartoe de vereniging behoort.
3.5 Aan leden van verdienste en ereleden kunnen door het bestuur bepaalde voorrechten worden toegekend.
3.6 Alle leden zijn gehouden de statuten, reglementen en besluiten van de NBB het rayon, waartoe zij behoren en die der vereniging, ne te leven. De overige verplichtingen van de leden worden verder bij reglement of besluit geregeld.

DONATEURS

Artikel 4.
4.1 De vereniging kent behalve leden ook donateurs.
4.2 Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen, die door het bestuur als donateur zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks minimaal een door het bestuur vastgestelde bijdrage te storten.
4.3 Donateurs hebben geen andere rechten of verplichtingen dan die welke hun bij krachtens deze statuten zijn toegekend of opgelegd.
4.4 De rechten en verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijden door de vereniging door opzegging worden beëindigd, met dien verstande, dat bij opzegging door de donateur de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheeld verschuldigd blijft.
4.5 Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

HET BESTUUR

Artikel 5.
5.1 Het bestuur bestaat uit ten minste drie leden. Ten minste drie van het totaal aantal bestuursleden dienen meerderjarig te zijn. De algemene vergadering bepaalt het aantal leden. Indien het aantal bestuursleden beneden de drie daalt, blijft het bestuur niettemin volledig bevoegd, maar is gehouden zo spoedig mogelijk maatregelen te treffen om in de open plaatsen tot het minimum aantal van drie bestuursleden te voorzien.
5.2 De leden van het bestuur worden gekozen voor een periode van twee jaar door de algemene vergadering. Ieder jaar treedt een aantal bestuursleden af volgens een door het bestuur op te stellen rooster. Een aftredend bestuurslid is terstond herkiesbaar. Indien een bestuurslid tussentijds aftreedt kan het bestuur een plaatsvervanger benoemen tot de eerstvolgende algemene vergadering. Het tussentijds benoemde of gekozen bestuurslid neemt in het rooster van aftreden de plaats in van het bestuurslid in wiens plaats hij is benoemd of gekozen.
5.3 De leden van het bestuur verdelen onderling de werkzaamheden en wijzen uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
5.4 Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur is bevoegd om onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te laten uitvoeren door commissies.
5.5 Het bestuur is, mits na goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.
5.6 Het bestuur is bevoegd met inachtneming der statuten en reglementen van de NBB, van het rayon waartoe de vereniging behoort, en van de statuten en reglementen dezer vereniging, verplichtingen op te leggen aan de leden en in hun naam verplichtingen aan te gaan.
5.7 Elk bestuurslid ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst.
Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit van ontslag eindigt door het verloop van die termijn.

NEDERLANDSE BASKETBALL BOND/RAYONS

Artikel 6.
6.1 De leden van de vereniging zijn tevens lid van het rayon, binnen de grenzen waarvan de vereniging is gevestigd, en van de NBB.
6.2 De leden kunnen in de algemene vergadering van de NBB, van het rayon en van eventuele binnen het rayon bestaande afdelingen niet zelf hun stem uitbrengen.
De voorzitter van de vereniging – bij zijn belet of ontstentenis zijn plaatsvervanger – wordt op grond van deze statuten onherroepelijk gemachtigd om hetzij namens hen te stemmen, hetzij de afgevaardigden en plaatsvervangend afgevaardigden te kiezen, die namens hen zullen stemmen overeenkomstig de statuten en reglementen van het rayon en de NBB.
6.3 De leden van de vereniging zijn tevens lid van de NBB. De leden kunnen in de algemene vergadering van de NBB niet zelf hun stem uitbrengen. De voorzitter van de vereniging – bij zijn belet of ontstentenis zijn plaatsvervanger – wordt op grond van deze statuten door de leden onherroepelijk gemachtigd om op de algemene vergadering  van het rayon de afgevaardigden en plaatsvervangend afgevaardigden te kiezen, die namens hen zullen stemmen op de algemene vergadering van de NBB.

FINANCIËN

Artikel 7.
A-INKOMSTEN
7.1 De inkomsten van de vereniging bestaan uit:
a. contributie van de leden;
b. ontvangsten uit wedstrijden;
c. donaties;
d. andere inkomsten.
7.2 De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van contributie, welke door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. De leden kunnen daartoe in categoriën worden ingedeeld die een verschillende contributie betalen. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen aan buitengewone leden gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een contributie te verlenen.
7.3 Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.
7.4 Leden van verdienste en ereleden zijn vrijgesteld van de verplichting tot het betalen van contributie.
B-BEGROTING
7.5 Het bestuur dient op een algemene vergadering, te houden uiterlijk één maand voor de aanvang van het nieuwe verenigingsjaar, een begroting in van de in dat komende jaar te verwachten inkomsten en uitgaven. De op deze vergadering aanvaarde begroting is de richtlijn voor het financieel beleid.
C- JAARVERSLAG, REKENING EN VERANTWOORDING
7.6 Het bestuur is verplicht van de vermogenstoetsand van de vereniging zodanig aantekening te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
7.7 Het bestuur brengt – behoudens verlenging door de algemene vergadering – binnen zes maanden na afloop van het boekjaar op een algemene vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Bij gebreke hiervan kan, na verloop van de termijn, ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
7.8 Tenzij de algemene vergadering op een andere wijze in het toezicht op het bestuur heeft voorzien, kiest de algemene vergadering een kascommissie, bestaande uit twee leden en een plaatsvervangend lid, die geen deel uit mogen maken van het bestuur.
De leden van deze commissie worden gekozen voor de duur van twee jaar en treden volgens een op te maken rooster af. Zij zijn aansluitend slechts éénmaal herkiesbaar.
De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering een verslag van haar bevindingen uit.
7.9 Degene, die de rekening en verantwoording van het bestuur onderzoeken, kunnen zonodig zich voor rekening van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen door te verschaffen, haar desgewenst de kas te tonen en inzage van de boeken bescheiden van de vereniging te geven.
7.10 De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door verkiezing van een andere commissie.
7.11 Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge voor alle handelingen, voorzover die uit de jaarstukken blijken.
7.12 Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in 7.6, 7.7 en 7.8 tien jaar lang te bewaren.

ALEGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 8.
A-ALGEMEEN
8.1 Aan de algemene vergadering komen alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan een ander orgaan zijn opgedragen.
8.2 De agenda van de in 7.7 bedoelde vergadering bevat ondermeer:
a. bespreking van de notulen van de vorige algemene vergadering;
b. jaarverslag van de secretaris;
c. behandeling en vaststelling van de jaarstukken;
d. vaststelling van de contributies;
e. vaststelling van de begroting;
f. voorzien in vacatures;
g. rondvraag.
8.3 Voorts worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
8.4 Het bestuur is op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping overgaan met inachtneming van het hierna bepaalde.
8.5 De algemene vergaderigen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn  van ten minste veertien dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.
8.6 De bijeenroeping geschiedt in het clubbald of middels een aan alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving, zulks onder gelijktijdige vermelding van de agenda, of door middel van een advertentie in ten minste één, ter plaatse waar de vereniging haar zetel heeft, veel gelezen dagblad.
Geschiedt de bijeenroeping door middel van een advertentie, dan wordt de agenda voor de leden op een daartoe geschikte plaats ter inzage gelegd en wordt daarvan melding gemaakt in de advertentie.
8.7 Een algemene vergadering is openbaar tenzij een besloten vergadering wordt gehouden, respectievelijk een gedeelte van de vergadering besloten wordt verklaard.
B-SAMENSTELLING EN WERKWIJZE
8.8 toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden, voorzover zij niet ten tijde van de vergadering als lid zijn geschorst, tenzij de geschorste in deze vergadering zijn zaak komt bepleiten. De voorzitter kan tevens toegang verlenen aan andere dan de hierboven genoemde personen.
8.9 Leden die bij de aanvang van het verenigingsjaar de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt, brengen op de vergadering drie stemmen uit.
Leden die bij de aanvang van het verenigingsjaar de leeftijd van zestien nog niet hebben bereikt, brengen één stem uit.
8.10 Ieder stemgerechtigd lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander stemgerechtigd lid dat echter in totaal voor niet meer dan twee personen stemmen kan uitbrengen.
8.11 De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger dan treedt een der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
8.12 Van het verhandelde in elke vergadering wordt door een door de voorzitter hiertoe aangewezen persoon een verslag gemaakt. Indien anderen dan het bestuur de vergadering hebben bijeengeroepen kunnen zij een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van het verslag wordt ter goedkeuring aan de algemene vergadering aangeboden. Indien een proces-verbaal is opgemaakt, wordt de inhoud daarvan ter kennis van de algemene vergadering gebracht.
C-BESLUITVORMING
8.13 Tenzij anders in deze statuten is bepaald, worden besluiten genomen met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Onder meerderheid wordt verstaan meer dan de helft van de uitgebrachte geldige stemmen. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt uitgebrachte stemmen of stembiljetten die , naar het oordeel van de voorzitter:
– blanco zijn;
– zijn ondertekend;
– onleesbaar zijn;
– een persoon niet duidelijk aanwijzen;
– de naam bevat van een persoon die niet kandidaat gesteld is;
– voor iedere verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten;
meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is bedoeld.
8.14 Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk, tenzij de voorzitter zonder tegenspraak uit de vergadering een wijze van stemmen bepaalt of toelaat. Ingeval van meerdere vacatures wordt over iedere vacature afzonderlijk gestemd.
8.15 Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden. Verkrijgt ook bij deze stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, dan vindt herstemming plaats over de personen, die het hoogste aantal stemmen hebben verkregen. Heeft slechts één persoon het hoogste aantal stemmen verkregen, dan vindt herstemming plaats over hem en degene die het op één na hoogste aantal stemmen heeft verkregen. Zijn er meer personen die het op één na hoogste aantal stemmen hebben verkregen, dan vindt over hen eerst een tussenstemming plaats om uit te maken wie de kandidaat wordt voor de herstemming. Zowel bij de tussenstemming als bij de herstemming(en) is hij gekozen die de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen. Staken bij deze stemmingen de stemmen, dan is de jongste van hen gekozen.
8.16 Indien de stemmen staken over een voorstel dat niet de verkiezing van personen betreft, is het verworpen.
8.17 Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van de genomen besluiten voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel,
8.18 Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorige lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet schriftelijk of hoofdelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
8.19 Zolang in een algemene vergadering alle leden en leden van het bestuur aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen – dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding – ook al heeft geen oproep plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen, het houden van vergaderingen of daarmede verband houdende aktiviteit niet in acht genomen.

REGELEMENTEN

Artikel 9.
Door de algemene vergadering dient een huishoudelijk reglement te worden vastgesteld tot regeling van al die zaken, waarin de statuten niet voorzien, waarvan de regeling door de statuten wordt geëist of waarvan regeling door de algemene vergadering wenselijk wordt geacht. De algemene vergadering kan andere reglementen vaststellen. De bepalingen van het huishoudelijk reglement en van andere reglementen mogen niet in strijd zijn met de statuten.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 10.
10.1 Behoudens in het geval bedoeld in 8.19 kan in de statuten geen wijziging worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
10.2 Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste acht dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging ten minste acht dagen voor de vergadering in het clubblad gepubliceerd en/of een afschrift hiervan op diens verzoek aan een lid ter beschikking gesteld.
10.3 Een besluit tot wijziging van de statuten behoeft ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering, waarin ten minste twee derde van de leden aanwezig is. Id niet twee/derde van het aantal leden aanwezig, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede algemene vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige leden, kan worden besloten mits met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
10.4 Wijzigingen in deze statuten behoeven, nadat het besluit tot wijziging is genomen, de goedkeuring van het bestuur der NBB, of in beroep van de algemene vergadering van de NBB.
10.5 Een aldus goedgekeurde statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.
10.6 Indien de statuten van de NBB zijn gewijzigd, is de vereniging verplicht binnen zes maanden nadat deze wijzigingen van kracht zijn geworden, haar statuten in overeenstemming te brengen met de gewijzigde statuten van de NBB.

ONTBINDING

Artikel 11.
11.1 Behoudens het bepaalde in artikel 50 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en in het geval bedoeld in 8.19 wordt de vereniging ontbonden door een besluit daartoe van de algemene vergadering, genomen met ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/derde van het aantal stemgerechtigde leden vertegenwoordigd is en waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar ontbinding van de vereniging zal worden voorgesteld. Het bepaalde in 10.2 is van overeenkomstige toepassing.
11.2 Indien op de vergadering niet het in 11.1 vereiste aantal leden aanwezig is, wordt binnen drie weken een algemene vergadering uitgeschreven die rechtsgeldig is, ongeacht het aantal afgevaardigden dat alsdan aanwezig is, en waarin tot ontbinding kan worden besloten, mits met twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
11.3 De algemene vergadering, die rechtsgeldig tot ontbinding der vereniging besluit, benoemd een liquidatiecommissie. Tevens beslist deze vergadering welke bestemming aan eventuele gelden en eigendommen zal worden gegeven. Deze bestemming mag geen ander doel hebben dan bevordering van een algemeen sportbelang of een liefdadig doel.
11.4 Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voorzover dit tot vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aanko… gingen die van de vereniging uitgaan, moet aan haar naam “in liquidatie” toegevoegd worden.

VERENIGINGSREGISTER

Artikel 12.
In een openbaar register, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker gebied de vereniging haar zetel heeft, dient te worden ingeschreven door bestuurders der vereniging:
a. deze vereniging, met nederlegging van een authentiek afschrift van de akte, houdende statuten;
b. elke statutenwijziging, met nederlegging van een authentiek afschrift van de akte bevattende statutenwijziging;
c. de ontbinding der vereniging;
de naam, voornamen en woonplaats van alle bestuursleden aan wie door de statuten vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, met de vermelding of zij bevoegd zijn de vereniging afzonderlijk, gezamenlijk of tezamen met een of meer anderen te vertegenwoordigen.

SLOTBEPALING

Artikel 13.
In alle gevallen waarin deze statuten, de wet of de reglementen niet voorzien beslist het bestuur.
De comparanten zijn mij, notaris, bekend.
Waarvan akte, opgemaakt in minuut,
verleden te Purmerend op datum in het hoofd dezer vermeld.
Nadat de inhoud van de akte aan de comparanten zakelijk werd opgegeven, verklaarden zij eenparig, dat zij deze inhoud hebben kennis genomen en dat zij op volledige voorlezing geen prijs stellen.
Na beperkte voorlezing is deze akte door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.

J.v. Soelen; M.H.Pelk-Holtman; C.v. Amersfoor; M.A. Wisselink