Beste Leden,

Het bestuur nodigt iedereen van harte uit om de Algemene Ledenvergadering bij te wonen op dinsdag 3 december 2019.

Inloop: 19:00
Aanvang: 19:30
Locatie: ICL, sportcafé de Remise

Aanwezigheidsregistratie Om de ALV goed en gestructureerd te laten verlopen verzoeken wij alle leden om zich bij binnenkomst te registreren. Hierbij willen wij graag weten hoeveel stemmen elk persoon heeft. Dit is ook het moment om uw papieren machtigingen te overhandigen en te registreren. Bijgevoegd treft u het machtigingsformulier.

Wij kijken er naar uit u allen te mogen ontvangen op 3 december!

Het bestuur

Voorlopige agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Vaststellen notulen ALV 26-6-2019*
 4. Financiën 
  1. Afsluiting boekjaar 2018-2019, rapportage kascommissie en decharge.
  2. Toelichting en voorlopige evaluatie Club Collect
 5. Commissies:
  – Sponsor
  – Kleding/Materiaal
  – Communicatie
  – Evenementen
  – Scheidsrechters
  – Vrijwilligers gezocht
  – AVG Besluit reglementen AVG gebruik beelden
  – Vertrouwenspersonen Visie en beleid omgangsnormen 
 6. Vooraankondiging Statutenwijziging
 7. Jubileum 50 jaar LLL
 8. W.v.t.t.k.
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

Mocht u iets willen toevoegen aan deze agenda dan ontvangen wij dit graag uiterlijk zondag 1 december voor 12:00 op voorzitter@landslakelions.nl met een CC aan webmaster@landslakelions.nl. Hierna zal de agenda, indien nodig, worden bijgewerkt op de website.

Bijlagen

*De notulen vindt u hier: https://www.landslakelions.nl/notulen-alv/