Geacht lid, ouder/verzorger van een jeugdlid,

Het bestuur van Landslake Lions vraagt aandacht voor het volgende.

Er wordt een extra ledenvergadering georganiseerd op 24 november a.s (20:00 uur, vergaderruimte ICL). Het enige agendapunt betreft onze financiële positie. Tijdens deze vergadering wordt er gestemd over het verhogen of niet van de contributie, eventueel met welk percentage er verhoogd mag worden en zal er gesproken worden over mogelijke gesponsorde of promotionele activiteiten, door de leden verricht, waarmee inkomsten voor de vereniging worden gegenereerd. Komt allen en beslis mee.

Tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) van 22 september jl. zijn drie nieuwe bestuursleden voorgedragen en door de ALV geaccepteerd. Deze ledenvergadering is georganiseerd door het bestuur, in nieuwe samenstelling en in het zojuist begonnen seizoen. Dit had natuurlijk aan het eind van het vorige seizoen gemoeten, onder leiding van de toen zittende bestuurders, zodat het bestuur verantwoording aan de leden kon afleggen over het gevoerde beleid, behaalde sportieve resultaten en het financiële resultaat. Vanwege persoonlijke omstandigheden hebben bestuursleden hun taken voortijdig neergelegd en is er geen verantwoording aan de ALV afgelegd.

De notulen van de ALV van 22 september is op te vragen via: secretaris@landslakelions.nl

De zittende penningmeester is vorig seizoen tot het bestuur toegetreden en heeft zijn bestuursperiode gebruikt om de financiële administratie te ordenen. Dankzij zijn inspanningen is het duidelijk hoe wij als vereniging er financieel voorstaan. Onze financiële situatie is zeer zorgelijk. De laatste drie seizoenen zijn ieder jaar met een negatief resultaat afgesloten. Er wordt structureel meer uitgegeven dan dat er binnenkomt. Uit de prognoses voor het lopende seizoen wordt duidelijk dat ook dit boekjaar met een negatief resultaat wordt afgesloten. Als er niets verandert. Een contributieverhoging brengt evenwicht in uitgaven en inkomsten. De verplichtingen zijn immers door de vereniging al aangegaan voor dit seizoen. Andersom geldt dat ook voor de leden. Dachten jullie voor een bepaald bedrag lid te zijn, willen we dat toch gedurende het seizoen verhogen. Tijdens de ALV kan je hier over stemmen. Wij denken dat het verhogen van de contributie de grootste zekerheid biedt voor stabilisatie van de financiële situatie dit seizoen.

De kascommissie, heeft na controle van de boeken, aan de ALV geadviseerd om geen decharge te verlenen aan het sluiten van het voorgaande boekjaar. De ALV heeft dit advies overgenomen met als gevolg dat uitgaven en verplichtingen aangaan geblokkeerd zijn voor het nieuwe bestuur.

Buiten deze maatregel heeft de ALV de opdracht aan het nieuwe bestuur gegeven om met aanvullende en uitgewerkte voorstellen te komen voor extra inkomsten. Dit ter vervanging van het voorstel voor contributieverhoging. Om het gehele tekort van dit jaar te neutraliseren is een verhoging met 12% van de contributie benodigd. Hiervoor was geen meerderheid tijdens de vergadering. Deze voorstellen worden op de extra ledenvergadering toegelicht en in stemming gebracht.

Ten slotte wil ik aan iedereen vragen om ons te helpen met ideeën, suggesties of adviezen waarmee de vereniging extra inkomsten kan verkrijgen. Weet je iets, mail of bel een bestuurslid of doe dat via je trainer/coach. Als er behoefte is om hierover met ons in gesprek te gaan, dan kan er een afspraak gemaakt worden.

Met vriendelijke groet,

Namens het Bestuur LLL

Marcel Kuijpers, Voorzitter